1xbet
10 Aral齥 2018 04:16:03
軳G軱軿CE 中RENME B軷 KAPMA MIDIR? - 07.11.2014 07:35
軳G軱軿CE 中RENME B軷 KAPMA MIDIR?
軳G軱軿CE 中RENME B軷 KAPMA MIDIR?

軳G軱軿CE Ö蠷ENME B軷 KAPMA MIDIR?
Çocuklar齨 ana dili ö餽enirken anne ve babalar ve di餰r aile fertlerini taklit ettikleri bilimsel bir gerçekliktir. Çocuklar hangi durumlarda insanlar齨 ne söylediklerini dinleyerek haf齴alar齨a kaydederler. Bu amada çocuklar齨 karla⺶齥lar en büyük zorluk ö餽enmeye çalt齥lar anadilin d齨da bir referans dile sahip olmalar gerekmektedir.Buna “bebekçe dili” de diyebiliriz.Çocuklar齨 yeni kelimeleri ve cümleleri anlayabilmeleri için ayn durumlar齨 defalarca tekrarlanmas gerekliydi. Bu nedenle konua öncesi anlamland齬ma süreci birkaç y齦 al齳or.
Çocuk bir-iki y齦 hep dinliyor,hareketleri takip ediyor ama konuuyor.Öte yandan ikinci bir dil ö餽enme çocuklarla k齳aslayacak olursak daha kolay ve daha avantajl olacakt齬.Bunun nedeni anadilimizdir.Yeni kelimeleri, cümleleri ve kal齪lar齨 anlamlar齨 kavrayabilmek yeti⺧inler için daha h齴l ve kolayd齬. Bu noktada as齦 sorunun anlamland齬ma de餴l,yeni kelime ve cümlelerin haf齴ada kal齝齦齨 sa餷amakt齬. Bunun ancak do餫l ö餽enme sürecinde oldu饀 gibi çe㱮tli diyaloglar齨 s齥 s齥 tekrarlanarak dinlenmesi ve sesli tekrar edilmesi oldu饀 anlalmaktad齬.
Bir di餰r sorun ise gramer ö餽etimidir. Gramer zaten konua kal齪lar齨齨 içinde verildi餴 için,do餫l olmayan yolla belli kal齪 ve formüllerle bir kimya dersi, bir matematik dersi gibi verilerek ö餽etilmesi hatal齞齬.
Çocuklar齨 anadillerini etraf齨dakileri taklit ederek, dinleyerek ve cevap vererek ö餽endikleri bu do餫l süreçte yazma ve gramer kurallar gibi konular sonralar okullarda ö餽etilmektedir.Hayatta ilk önce anlama ve karl齥 vererek konua ve bunu ilerlettikten sonra da okuma becerileri gelmektedir. Gramer ve yazma çok ileri amada verilecek becerilerdir. Acilden baayarak s齬alamay yaparsak en önce konua gere餴 gelmektedir. Dolay齭齳la daha konua becerisini ö餽enmede bocalayan birine 18 tense bilgisini vermeye çalmak pii a su dökmeye benzer,sonucu iyi olmaz. Dolay齭齳la dil ö餽etimi “bir kapma becerisi”dir. Çocuk sadece dili almaz,kötü tav齬lar,aksi olmay,sert ç齥may da anne babas齨dan al齬.O nedenle kopyalay齝 olan çocu饀n önünde anne ve baban齨 kavga etmemeleri ve birbirlerine yanl davranlarda bulunmamalar gerekir.

Kelimeden cümleye giden, gramer gerektirmeyen bir mant齥la 輓gilizceyi  dudak-kulak ve beyin üçgeniyle bilgiyi haf齴aya aktarabilen tek do餫l yöntem olan Premium dil kartlar齳la bu çalmay hem kolay ve hem de zevkli 㧐kilde yapabilirsiniz. Tüm konualar kartlarda resimlendirilmi ve renklendirilmi⺶ir. Her sette 120 farkl pratik konua diyaloglar verilmi⺶ir. Üstelik video ve ses deste餴yle cep telefonunuzu kullanman齴 yeterli. 輘tedi餴niz zaman ve istedi餴niz yerde kendi kendinize 輓gilizce çalabilir, hem telafuzunuzu hem de güveninizi yenileyebilirsiniz. 2159 defa okundu.
Haber Yorumlar
Habere yorum yapabilmeniz i鏸n 鼀e olman齴 gerekmektedir. 躽e olmak i鏸n t齥lay齨齴.
Kategoriden Haberler
Web Sitemizi Nas齦 Buldunuz?

莖k G鼁el
62%
G鼁el
12%
輞i
5%
載are Eder
3%
K鰐
14%
Online : 1
Bug黱 Tekil : 1
Bug黱 莖饀l : 49
D黱 Tekil : 1
D黱 莖饀l : 140
Toplam Tekil : 47564
Toplam 莖饀l : 361559
IP : 93.89.225.254
  • Anasayfam yap
  • S齥 Kullan齦anlara Ekle
  • Sitene Ekle